Marin Donadić

Odgovori Naručitelja na pristigli upit potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet nabave usluga zaštite osoba i

O D G O V O R I naručitelja na pristigli upit potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet nabave usluga tjelesne zaštite osoba i imovine-objekata ACI d.d.  Na donjoj poveznici nalazi se odgovor na upit iz naslova.   Odgovor na upit    

Odgovori Naručitelja na pristigli upit potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet nabave usluga zaštite osoba i Read More »

Natječaj za usluge zaštite osoba i imovine – objekata ACI d.d.

ACI d.d. raspisuje N A T J E Č A J za usluge zaštite osoba i imovine – objekata ACI d.d. ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za usluge zaštite osoba i imovine – objekata u sustavu Rok za zaprimanje ponuda je 03. siječnja 2024.g. do 14.00 sati.    Za preuzimanje dokumentacije za

Natječaj za usluge zaštite osoba i imovine – objekata ACI d.d. Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top