N A T J E Č A J za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima  ACI marine Rovinj

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima

 ACI marine Rovinj

 

Popis zatvorenih prostora ACI marine Rovinj u kojima je moguće obavljati sporedne djelatnosti, njihovo stanje, površina, namjena, podna obloga minimalna početna visina mjesečne naknade i trajanje ugovora o poslovno tehničkoj suradnji prikazani su u sljedećoj tablici:

 

NAZIV PROSTORA STANJE POVRŠINA U m² NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA PODNA OBLOGA POČETNA VISINA MJESEČNE NAKNADE (BEZ PDV-a) TRAJANJE UGOVORA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SURADNJI
PP 02 ROH-BAU 38,02 Trgovačka/agencijska estrih 6.752,35 3 god.
PP 04 DOVRŠEN 38,02 Trgovačka/agencijska estrih 6.752,35 3 god.
PP 05 ROH-BAU 37,99 Trgovačka/agencijska estrih 6.747,02 3 god.
PP 06 DOVRŠEN 38,06 Trgovačka/agencijska estrih 8.753,80 3 god.
PP 08 ROH-BAU 28,45 Trgovačka/agencijska estrih 5.052,72 3 god.
PP 10 DOVRŠEN 28,01 Trgovačka/agencijska Polirani beton 4.974,58 3 god.
PP 11 DOVRŠEN 29,79 Trgovačka/agencijska Polirani beton 9.040,00 3 god.
PP 17 ROH-BAU 95,65 charter estrih 8.493,72 3 god.

 

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo). Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji.

 

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/432-307.

Zatvoreni prostori se uzimaju u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ih je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava te ishoditi sve potrebne dozvole za rad.

 

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

  • Naziv i oznaku prostora za koji se podnosi ponuda
  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade iskazan u ukupnom mjesečnom iznosu. Ponuđeni iznos mjesečne naknade mora biti jednak ili viši od minimalne početne visine mjesečne naknade iskazane u tablici poslovnih prostora,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Reference o dosadašnjem radu te broj godina poslovanja ponuditelja u predmetnoj djelatnosti
  • BON 1 za 2019. godinu,
  • Plan i program poslovnih aktivnosti
  • Procijenjenu vrijednost ulaganja u opremanje prostora

 

Rok za podnošenje ponuda: 13.04.2021. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja. ACI ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Ugovori s odabranim ponuditeljima sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemnizirane bjanko zadužnice i/ili depozita.

 

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI ROVINJ – Prostor PP XX“.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top