NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Opatija

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u
ACI marini Opatija

 

U zatvorenom prostoru ACI marine Opatija površine 137,63 m², te otvorenom operativno-servisnom prostoru površine
100,00 m² moguće je obavljati djelatnost tehničkog servisa plovila i servisa brodskih motora.
Početna visina mjesečne naknade iznosi 15.624,00 kn. Istaknuta cijena je bez PDV-a.
Navedenu djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od pet godina.
Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.
Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi
(struja, voda i ostalo).
Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu
najavu na telefon: 051/704-004.
Zatvoreni prostor se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom
trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

– Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
– Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
– Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave
natječaja,
– Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
– BON 1 za 2020. godinu,
– Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
– Plan i program poslovnih aktivnosti,
– Eventualni plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

Ponuda za korištenje prostora u svrhu obavljanja djelatnosti tehničkog servisa plovila i servisa brodskih motora mora
sadržavati i:

– najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za
obavljanje radova na određenim tipovima brodskih motora
– Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske
opreme bavi najmanje 5 godina.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno
Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno
strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za
obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema
trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

Rok za zaprimanje ponuda: 04. ožujka 2022. godine do 15:00 sati.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.
ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.
Ugovor s odabranim ponuditeljem sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:


ACI d.d.
s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI OPATIJA“
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka

Scroll to Top
Scroll to Top