NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Jezera

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje:

N A T J E Č A J

za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru

 ACI marine Jezera

 

U zatvorenom prostoru površine 260,32 m² i otvorenom prostoru terase 316,00 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 9.850,00 kn. Istaknuta početna visina naknade je bez PDV-a.

 

Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od tri godine.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje i započinje najkasnije 01.05.2022. godine

Radno vrijeme je od 08:00 do 24:00 sati.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno za tekući mjesec. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (odvoz smeća, potrošnja struje, vode i ostalo).

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/398-824.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 

–              Ponuđeni iznos mjesečne naknade,

–              Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona,

–              Originalni izvod, presliku rješenja ili elektroničku ispravu izvatka iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,

–              Original ili ovjerenu presliku Potvrde Porezne uprave o stanju duga – ne stariju od 15 dana od dana prijave na natječaj

–              BON 1 za 2020. godinu,

–              Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,

–              Plan i program poslovnih aktivnosti.

Ponuda za korištenje prostora za ugostiteljsku djelatnost mora sadržavati i:

 

–              Plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru

–              Eventualni plan ulaganja u otvoreni i zatvoreni prostor sa predviđenom visinom investicije u prostor

 

Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada u ugostiteljstvu od najmanje 2 godine, i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Republici Hrvatskoj

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi i čije povezane osobe do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Fizičke i pravne osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti podatke o osobama koje, izravno ili neizravno sudjeluju u  njihovoj upravi, nadzoru ili kapitalu.

 

 

Rok za podnošenje ponuda je 29. ožujka 2022. godine do 15.00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti depozit u visini od 3 mjesečne naknade i dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

 

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

ACI d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Sa naznakom

NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI JEZERA

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top