NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Korčula

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru  

ACI marine Korčula

 

U zatvorenom prostoru prizemlja površine 160,00 m² i zatvorenom prostoru prvog kata površine 100,00 m² te otvorenom prostoru dijela terase površine 110,00 m² i otvorenom prostoru dijela terase površine 25,00 m²  sa stražnje strane zgrade moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.

 

Početna visina mjesečne naknade iznosi  7.500,00 kn.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

 

Navedenu djelatnost moguće je obavljati u razdoblju od dvije godine uz mogućnost produženja. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 020/711-661.

Prostori se uzimaju u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ih je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade ili zakupnine,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
  • BON 1 za 2020. godinu,
  • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • Plan i program poslovnih aktivnosti,
  • Plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku solemnizirane bjanko zadužnice i depozita.

 

Rok za zaprimanje ponuda: 27. travnja 2022. godine do 15:00 sati.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

ACI d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI KORČULA

 

 

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top