NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Dubrovnik

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru

 ACI marine Dubrovnik

 

 U zatvorenom prostoru površine 216,37 m² i otvorenom prostoru natkrivene terase 68,65 m² kao i otvorenom prostoru bazena i prostora oko njega površine 343,60 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.

 

Početna visina naknade iznosi 35.000,00 kn. Istaknuta početna visina naknade je bez PDV-a.

 

Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od 5 godina uz mogućnost produženja.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje i započinje najkasnije 01.04.2021. godine

Radno vrijeme je od 08:00 do 24:00 sati.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno za tekući mjesec. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Odabrani ponuditelj se obvezuje snositi troškove održavanja bazena i prostora oko njega odnosno držati ih čistim i urednima.

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 099/469-0329.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 

–              Ponuđeni iznos mjesečne naknade,

–              Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,

–              Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,

–              BON 1 za 2019. godinu,

–              Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,

–              Plan i program poslovnih aktivnosti.

 

Ponuda za korištenje prostora za ugostiteljsku djelatnost mora sadržavati i:

 

–              plan ulaganja u zatvoreni i otvoreni prostor s predviđenom visinom investicije u prostor

–              plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru

 

Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe sa urednim podmirivanjem javnih davanja i koje su uredno podmirivale ugovorene obveze sa ACI d.d. ukoliko je takvih bilo.

 

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada u ugostiteljstvu od najmanje 3 godine, i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje ponuda je 08. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Kriterij za odabir ponuditelja su uz ponuđenu visinu mjesečne naknade, reference o dosadašnjem radu u djelatnosti i visina investicije u opremanje prostora.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti depozit u visini od 3 mjesečne naknade i dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

 

 

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici, preporučeno na adresu:

 

ACI d.d.

Sa naznakom

NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI DUBROVNIK

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top