NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rab

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru

 ACI marine Rab

 

U zatvorenom prostoru ACI marine Rab površine 127,68 m² i otvorenom prostoru terase 194,66 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Početna visina naknade iznosi 7.700,00 kn. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od 5 godina uz obvezu kompletne rekonstrukcije prostora i uz mogućnost produženja ugovora.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje i započinje najkasnije 01.04.2021. godine

Radno vrijeme je od 08:00 do 24:00 sati.

 

Ostali uvjeti:

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno za tekući mjesec. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/398-818.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

–              Ponuđeni iznos mjesečne naknade,

–              Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,

–              Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,

–              BON 1 za 2019. godinu,

–              Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,

–              Plan i program poslovnih aktivnosti.

–              plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru

–              plan ulaganja u zatvoreni i otvoreni prostor, tehnologiju kuhinje i inventara s predviđenom visinom investicije u prostor.

 

Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe sa urednim podmirivanjem javnih davanja i koje su uredno podmirivale ugovorene obveze sa ACI d.d. ukoliko je takvih bilo.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada u ugostiteljstvu od najmanje 3 godine, i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

 

Rok za podnošenje ponuda je 08. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Kriterij za odabir ponuditelja su uz ponuđenu visinu mjesečne naknade, reference o dosadašnjem radu u djelatnosti i visina investicije u opremanje prostora.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti depozit u visini od 3 mjesečne naknade i dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

ACI d.d.

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI RAB.“

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top