NATJEČAJ za zakup prostora u ACI marini Rab

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za zakup prostora u

 ACI marini Rab

 

U zatvorenom prostoru ACI marine Rab na adresi Šetalište kapetana Ivana Dominisa 101, 51280 Rab objektu izgrađenom na k.č.br. 1320/10 K.o. Banjol površine 33,97m² moguće je obavljati uslužnu, trgovačku ili agencijsku djelatnost.

Početna visina zakupa iznosi 1.639,24 kn. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

Jednu od gore navedenih djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od 3 godine.

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje. Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o zakupu prostora, a najkasnije do 01.06.2021.

Ostali uvjeti:

 

Zakupnina se plaća mjesečno za tekući mjesec. U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/398-818.

Zatvoreni prostor za obavljanje jedne od gore navedenih djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za zakup prostora obavezno mora sadržavati:

–             Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

–             Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,

–             Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–             Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,

–             BON 1 za 2019. godinu,

–             Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,

–             Plan i program poslovnih aktivnosti.

–             Eventualni plan ulaganja u prostor

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost vezanu za predmet zakupa u Republici Hrvatskoj i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti vezane za predmet zakupa, a koje do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi i čije povezane osobe do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Fizičke i pravne osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti podatke o osobama koje, izravno ili neizravno sudjeluju u  njihovoj upravi, nadzoru ili kapitalu.

Rok za zaprimanje ponuda je 05. svibnja 2021. godine do 15.00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti jednu solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos do 100.000,00 kn.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

ACI d.d.

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA  U ACI MARINI RAB.“

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top