PRAVILNIK O OBAVLJANJU POVREMENIH SPOREDNIH DJELATNOSTI U MARINAMA ACI d.d.

PRAVILNIK O OBAVLJANJU POVREMENIH SPOREDNIH DJELATNOSTI U MARINAMA ACI d.d.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, postupak i nadzor obavljanja sporednih uslužnih djelatnosti od strane drugih pravnih i fizičkih osoba koje djelatnost obavljaju povremeno dolazeći na koncesijsko područje ACI marina (nadalje: povremene sporedne djelatnosti).

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način naplate naknada za obavljanje povremenih sporednih djelatnosti te način njihova ugovaranja.

Za obavljanje povremenih sporednih djelatnosti naplaćuje se dnevna ili godišnja naknada.

lznos dnevne naknade za obavljanje povremene sporedne djelatnosti određen je Cjenikom ACI usluga i jednak je za sve ACI marine.

Godišnje obavljanje povremenih sporednih djelatnosti povjerava se na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji (nadalje: Ugovor).

Obavljanje povremenih sporednih djelatnosti uključuje:

 • manje servisne djelatnosti
 • pranje i čišćenje plovila
 • izradu nautičke konfekcije
 • taxi prijevoz
 • ostale povremene sporedne djelatnosti.

DNEVNO ODOBRENJE

Za ulazak na koncesijsko područje ACI marine u svrhu obavljanja povremene sporedne djelatnosti na dnevnoj bazi potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

 1. najaviti se putem e-mail pošte ili osobno na recepciji ACI marine, minimalno 48 sati prije dolaska
 2. dostaviti ispunjen obrazac Zahtjeva za obavljanje povremene sporedne djelatnosti (nadalje: Zahtjev)
 3. priložiti:
  • pisanu potvrdu vlasnika plovila o naručenim radovima (e-mail, punomoć ili sl.)
  • izvod iz odgovarajućeg registra (obrtni/sudski) izvođača radova ne stariji od 6 mjeseci
  • popis radova koji će se vršiti na plovilu
  • dokaz o vrijedećoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti
  • popis osoba koje će vršiti radove (ime i prezime, status — zaposlenik, kooperant ili sl.)
  • registraciju/e vozila za ulazak u ACI marinu.

Preuzmite Zahtjev ovdje.

 

Ukoliko je sve prethodno navedeno uredno dostavljeno, recepcija marine šalje izvođaču radova račun za dnevnu naknadu za obavljanje povremene sporedne djelatnosti.

Račun je potrebno podmiriti prije početka izvođenja radova, a u iznos naknade uključeno je i korištenje jednog parkirnog mjesta tijekom izvođenja radova na plovilu.

Po izvršenoj uplati, recepcija marine šalje izvođaču radova i vlasniku plovila e-mail s odobrenjem ulaska u marinu.

Po dolasku u marinu na dan izvođenja radova, izvođač je dužan javiti se na recepciji marine te se uputiti na plovilo uz pratnju djelatnika marine (mornara) ili djelatnika zaštitarske službe i pristupiti izvođenju radova. Po završetku radova, izvođač je dužan napustiti ACI marinu.

Dnevno odobrenje za obavIjanje povremene sporedne djelatnosti vrijedi za izvođenje radova na samo jednom plovilu za koje je dostavljena gore navedena dokumentacija.

lzvođač radova ne smije pristupati niti vršiti pregled/dijagnostiku/popravak bilo kojeg drugog plovila, osim onoga za koje je najavljeno izvođenje radova i podmirena dnevna naknada.

Nije dozvoljeno pristupanje plovilu niti izvođenje bilo kakvih radova na plovilu bez poštivanja odredbi ovog Pravilnika.

GODIŠNJE ODOBRENJE

Za obavljanje povremene sporedne djelatnosti na godišnjoj razini potrebno je sklopiti Ugovor. Ugovor se sklapa na period od 01. travnja do 31. ožujka.

Uvjeti sklapanja ugovora iz stavka 1. ovog članka su sljedeći:

 1. zatvorena dugovanja prema ACI d.d.
 2. pridržavanje dosadašnjih ugovornih obveza
 3. popunjen i predan obrazac Zahtjeva te sljedeća dokumentacija:
  • izvod iz odgovarajućeg registra (obrtni/sudski) izvođača radova ne stariji od 6 mjeseci
  • dokaz o vrijedećoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti
  • potvrdu o poreznom dugu (ne stariju od 15 dana)
  • popis osoba koje će vršiti radove (ime i prezime, status — zaposlenik, kooperant ili sl.)
  • registraciju/e vozila za ulazak u ACI marinu.

Preuzmite Zahtjev ovdje.

 

Nakon potpisanog Ugovora, pri svakom ulasku na koncesijsko područje ACI marine potrebno je najaviti se putem e-mail pošte ili osobno na recepciji ACI marine, minimalno 48 sati prije dolaska, te dostaviti:

 • pisanu potvrdu vlasnika plovila o naručenim radovima (e-mail, punomoć ili sl.)
 • popis radova koji će se vršiti na plovilu

Ugovor je moguće zaključiti za više ACI marina.

Pravna ili fizička osoba s kojom je zaključen Ugovor, godišnju naknadu plaća unaprijed i bez njenog podmirenja nije moguće obavljati povremenu sporednu djelatnost.

U iznos godišnje naknade uključeno je i korištenje jednog parkirnog mjesta tijekom izvođenja radova na plovilu.

OSIGURANJE

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju povremene sporedne djelatnosti (nadalje: pružatelji usluga) dužne su posjedovati odgovarajuće police osiguranja za svoju djelatnost koje pokrivaju eventualne štete koje bi mogle nastati tijekom obavljanja njihovih djelatnosti.

Kopije ovih polica osiguranja moraju biti dostavljene ACI d.d. pri podnošenju Zahtjeva.

POTVRDA O STANJU DUGA

Pružatelji usluga dužni su dostaviti potvrdu o stanju duga Porezne uprave (nadalje: Potvrda) prilikom podnošenja Zahtjeva koja na dan podnošenja Zahtjeva ne smije biti starija od 15 dana.

Ukoliko Pružatelj usluga ne dostavi Potvrdu ili ista pokaže da Pružatelj usluga ima dospjelih a nepodmirenih potraživanja, obavljanje povremene sporedne djelatnosti nije moguće.

OBVEZE PRUŽATELJA USLUGA

Pružatelji usluga dužni su pridržavati se svih pravila, procedura i politika koje ACI d.d. ima vezano za pravilnik o lučkom redu, zaštitu okoliša, zaštitu na radu i drugih relevantnih pravilnika i zakona, dostupnih javnosti.

ACI d.d. će osigurati da se pružatelji usluga obavještavaju o izmjenama i dopunama pravila, procedura i politika iz prethodnog stavka.

NADZOR

ACI d.d. će redovito provoditi inspekcije i provjere kako bi se osiguralo poštivanje pravila, procedura i politika iz prethodnog članka.

Kontrola poštivanja odredbi ovog Pravilnika provodi se i putem sustava nadzornih kamera u ACI marinama.

Ukoliko pružatelji usluga ne poštuju navedene propise, ACI d.d. ima pravo raskinuti Ugovor, bez povrata unaprijed plaćene naknade.

Ne pridržavanje odredbi ovog Pravilnika, za posljedicu može imati trajnu zabranu ulaska i obavljanja djelatnosti u ACI marini.

ANKETE ZADOVOLJSTVA

ACI d.d. će redovito provoditi ankete zadovoljstva korisnika usluga povremenih sporednih djelatnosti kako bi se osigurala kvaliteta pruženih usluga.

Nezadovoljavajući rezultati ankete iz prethodnog stavka mogu biti temelj za jednostrani raskid Ugovora.

SUGLASNOST

ACI d.d. je obvezan svaki Ugovor i njegove izmjene dostaviti nadležnom tijelu na daljnje postupanje, sukladno čl. 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23).

ZAVRŠNE ODREDBE

ACI d.d. zadržava pravo da izmijeni, dopuni ili ukine bilo koju odredbu ovog Pravilnika, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Scroll to Top
Scroll to Top