Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Adriatic Croatia International Club d.d. (ACI d.d.) ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

»Ponovna uporaba« u skladu s čl. 5. st.1. toč.6. Zakona znači „uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva tijelu javne vlasti.

Ako se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako se podnosi putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva (popunjavanjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama, Obrasca zahtjeva za ponovnu uporabu informacija i Obrasca zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije) ACI d.d.:
•    na adresu ACI d.d. ACI d.d. Rijeka, R. Strohala 2, 51000 Rijeka
•    na broj telefona: 051271 288
•    na broj fax-a: 051 271 824
•    elektroničkom poštom na: sluzbenikzainformiranje@aci-club.hr
•    ili osobno u zgradu Uprave ACI d.d. radnim danom od 8.30 do 16.00 sati

————————————

ACI d.d. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

PRILOG

ZAKON – o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22)
KRITERIJI – za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
OBRAZAC 2 – zahtjeva za pristup informacijama
OBRAZAC 3 – zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
OBRAZAC 4 – zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Povjerenik za informiranje RH

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2023 – CSV format

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2023

 

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama – CSV format 2022

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2022

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2021

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama – CSV format 2021

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2020

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama – CSV format 2020 

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2019

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama – CSV format 2019

 

Scroll to Top
Scroll to Top