NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rovinj

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru

 ACI marine Rovinj

 

U zatvorenom prostoru ACI marine Rovinj radnog naziva PP 18 površine 94,69 m² u roh bau stanju moguće je obavljati trgovačku djelatnost (trgovina rezervnih djelova plovila i ostalog brodskog asortimana) i djelatnost tehničkog servisa plovila.

Početna visina naknade iznosi 7.101,75 kn. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

Djelatnost tehničkog servisa plovila moguće je obavljati u razdoblju od 5 godina.

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji, a najkasnije 01.04.2021. godine.

Ostali uvjeti:

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/432-307.

Zatvoreni prostor se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava te ishoditi sve potrebne dozvole za rad.

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje iz područja gospodarskog kriminala,
  • BON 1 za 2019. godinu,
  • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • Plan i program poslovnih aktivnosti.
  • Prijedlog troškovnika za opremanje prostora ili procijenjenu vrijednost ulaganja u opremanje prostora uz opis

Ponuda za korištenje prostora mora sadržavati uz gore navedene uvjete i:

  • najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za obavljanje radova na određenim tipovima brodskih motora
  • Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske opreme bavi najmanje 3 godine.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada u servisiranju plovila.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku jedne solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn i depozita u visini dvije ponuđene naknade uvećane za PDV.

Rok za podnošenje ponuda: 25. veljače 2021. godine do 15:00 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

ACI d.d.

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI ROVINJ.“

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top