Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini – prvo polugodište

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini –  prvo polugodište

 

(1) ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2023. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: 

 1. Djeca i Mladi 
 2. Umjetnost i kulturna baština 
 3. Zaštita okoliša 
 4. Znanost i sport
 5. Humanitarno djelovanje 

Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti:

 1. Djeca i Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi za djecu i mlade; sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima; odgojni i obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
 2. Umjetnost i kulturna baština – promocija hrvatske kulture; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; pomoć nadarenim umjetnicima;
 3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Znanost i sport – znanstveni projekti; projekti razvoja civilnog društva; poticanje kreativnosti i inovativnosti; poticanje i promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportske pripreme, domaćim i međunarodnim natjecanjima; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 5. Humanitarno djelovanje – humanitarni projekti/programi; aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; podrška osobama s invaliditetom; zaštita i promicanje zdravlja;

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 30.000,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 4.000,00 EUR

(5) Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • registrirana kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja (sjedište udruge) usmjereno je na području županija, gradova i općina u kojima posluje ACI d.d (Županije: Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska)
 • iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju od strane davatelja financijskih sredstava ACI d.d., odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema ACI d.d.,
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća ACI d.d. i drugim institucijama.
 

Osim navedenih uvjeta, dodatnu vrijednost prijave predstavlja ako udruge:

 • primjenjuju sustav osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
 • uključuju volonterski rad, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.
 

(6) Pravo prijave nemaju:

 • Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 • Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.
 • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 

(7) Projekti/programi koji se ne mogu prijaviti na natječaj:

 • projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
 • projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora;
 • projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
 • projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge.
 

(8) Kriteriji za ocjenu projekata:

 • usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 • provođenje projektnih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 • uključivanje korisnika u razvoj i praćenje projekta,
 • razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
 • uključivanje volontera u projektne aktivnosti,
 • nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 • sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojima je (su)organizator ACI d.d.
 

(9) Prijava mora sadržavati:

 1. popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu projekta
 2. popunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna projekta
 3. životopis voditelja/voditeljice projekta,
 4. potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu ukoliko udruga prijavljuje projekt u partnerstvu,
 5. Preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja i partnera
 6. izjava o eventualnom sufinanciranju projekta udruge iz javnih izvora (proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, državnog proračuna, iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja ministarstava i drugih tijela javne vlasti odnosno iz sredstava fondova Europske unije) kojom se izjavljuje da je udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku (Obrazac 4),
 7. preslika rješenja o upisa u Registar udruga na stariji od 3 mjeseca, ili preslika prijave upisa u Registar udruga vezano uz ispunjavanje obveze o usklađenju statuta udruge s Zakonom o udrugama,
  Napomena: zadovoljenje točke 7. sadržaja prijave može se dokazati i predajom Izvadtka iz Registra udruga RH iz koje je vidljivo da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama. (NN 74/14, 70/17, 98/19)
 8. Preslika potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija
 9. uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta izdane od nadležnog suda u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog natječaja,
 10. Naznaka Internet stranice na kojoj se objavljuju programski i financijski izvještaji udruge za prethodnu godinu.
 11. Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
  1. neprofitne organizacije koje su donijele odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva dužne su dostaviti presliku godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
  2. neprofitne organizacije – obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile za vođenje dvojnog knjigovodstva, dužne su dostaviti godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2022. godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)
 12. Potvrda Porezne uprave o stanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan poziv do datuma dostave projektnog prijedloga (sukladno čl.5.st.3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekat od interesa za opće dobro koje provode udruge).
 13. Svaka prijava mora sadržavati popis svih priloga koja udruga dostavlja na natječaj

(10) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 06. srpnja 2023. godine

 

(11) Svaka organizacija može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine. Ista organizacija može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Organizacija mora priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da organizacija ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(12) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini –  prvo polugodište

(13) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na slijedećoj poveznici:

financiranje projekata neprofitnih organizacija

(14) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na porti sjedišta ACI d.d., Rijeka), uz napomenu (Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini –  prvo polugodište – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku, sve na adresu

ACI d.d. |Rudolfa Strohala 2 | 51000 Rijeka

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini –  prvo polugodište.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(15) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: donacije@aci-club.hr

 

Rezultati:

Scroll to Top
Scroll to Top