Nadzorni odbor

Dražen Ivanušec, dipl. iur. 

predsjednik Nadzornog odbora

Završio je sveučilišni diplomski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, kao i dodatna stručna usavršavanja pri Ministarstvu za europske integracije Republike Hrvatske, Ministarstvu unutarnjih poslova, Središnjem državnom uredu za upravu, Ministarstvu gospodarstva te na Visokom učilištu Effectus Zagreb s dobivenim zvanjem voditelja nadzora i korporativnog upravljanja.

Od 1989. do 1991. radio je kao sudski vježbenik u Općinskom sudu Ozalj, a od 1991. do 2005. radi na poslovima u Ministarstvu unutarnjih poslova. Od 2005. do 2006. obavlja poslove načelnika Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a od 2006. do 2008.obavlja poslove zamjenika predstojnika Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske. 2008. imenovan je ravnateljem Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a 2009.  predstojnikom Ureda za središnju javnu nabavu. Poslove glavnog tajnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture obavlja od 2012.

Od 1999. do 2000. bio je predsjednik Nadzornog odbora AKD zaštita d.o.o. Zagreb, a od 1999. do 2003. predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja MUP-a u Zagrebu. Od 2012. do 2013. bio je  predsjednik Nadzornog odbora Zračne luke Zagreb d.o.o. Od 2012. do danas predsjednik je ili član  Upravnog vijeća Lučke uprave Split, a od 2014. do 2016.  predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče. Od 2014. predsjednik  je Nadzornog odbora ACI d.d., a od 2021. predsjednik je i Nadzornog odbora Jadroplov d.d.

Stručne aktivnosti:  bio je član je Radne podskupine za antikorupcijsku politiku u Radnoj skupini za pripremu pregovora za poglavlje pregovora 23. Pravosuđe i temeljna prava, član Radne skupine za poglavlje pregovora – 5. Javne nabave, član Radne skupine za izradu Zakona o javnoj nabavi, član  Radne skupine za izradu Strategije razvoja sustava javne nabave, član Ispitnog povjerenstva za državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave i član  Službeničkog suda u Zagrebu.

Nagrade i priznanja: Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990. – 1992., Spomenice Domovinske zahvalnosti, Medalje „Bljesak“ i Medalje „Oluja“.

 

Mr. sc. Tomislav Ninić

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, član Odbora za imenovanja i primitke

Diplomirao je na Fakultetu Političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer Politologija. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završio je i poslijediplomski znanstveni studij te stekao akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologija, znanstvena grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.  

Od 2003. do 2004. bio je angažiran u uredu Župana za odnose s javnošću, a razdoblje od 2004. do 2009. proveo je na funkciji zamjenika gradonačelnice grada Šibenika za društvene djelatnosti. Od 2009. do 2010. obnašao je funkciju privremenog ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj. Na funkciji savjetnika u odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije djelovao je od 2010. do 2012., nakon čega je 2012.  stupio na položaj ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni Dom“ u Šibeniku.

Uz to, od 2004. do 2013. obnašao je dužnosti Predsjednika upravnog vijeća Gradske knjižnice Juraj Šižgorić, potpredsjednika skupštine Radio Šibenik, predsjednika Nadzornog odbora Gradski parking Šibenik, člana upravnog vijeća  Županijske bolnice Šibenik te člana Nadzornog odbora ACI d.d.

Od 2019. je predavač kolegija Javna politika i pravna regulacija na Veleučilištu u Šibeniku.

Marijeta Hladilo, dipl. oec.

članica Nadzornog odbora ACI d.d., predsjednica Revizijskog odbora ACI d.d. i predsjednica Odbora za imenovanja i primitke ACI d.d.

Opću gimnaziju završila je u Dubrovniku. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, na smjeru turizam, također u Dubrovniku.

Od 2002. do 2010. radila je na poziciji stručne suradnice u Generalturistu d.o.o. Od 2010. do 2017. obnašala je dužnost pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije. 2017. i 2018. djelovala je na mjestu privremene pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika te je od 2018. do 2021. obnašala dužnost pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika. Nakon toga je do 2022. godine imenovana službenicom za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika.

Dodatno osposobljavanje: IATA certifikat, Certifikat u području javne nabave.

Od 2022. godine pročelnica je Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u Gradu Dubrovniku.

Danijel Imgrund

član Nadzornog odbora, član Odbora za imenovanja i primitke

Osnovnu i srednju Prirodoslovnu-matematičku gimnaziju završio je u Delnicama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Ekonomika poduzetništva. 

Dodatna stručna usavršavanja: Primjena MSFI-a i revidiranih MRS-ova, Forenzično računovodstvo, Obuka o nadzoru PDV-a i prijevarama vezano za PDV, Porezne istrage i utaje u međunarodnom prometu, Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, Revizijski standardi, Primjena hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja.

Od 2003. do 2017. obnašao je dužnost pripravnika u Komercijalnom uredu Hrvatskih šuma, samostalnog upravnog referenta u Poreznoj upravi Područnog ureda Rijeka – Ispostava Delnice te višeg inspektora Službe za nadzor u Poreznoj upravi Područnog ureda Rijeka. Od 2017. godine voditelj je odjela za nadzor u Poreznoj upravi Područnog ureda Rijeka.

2013. sudjelovao je u radnom posjetu Helsinkiju (Finska porezna uprava) – Porezni nadzor u Finskoj, na temu različitih metoda u poreznom nadzoru.

Scroll to Top
Scroll to Top