NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Pula

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Pula

 

 1. U zatvorenom prostoru površine 60,00 m² moguće je obavljati agencijsku ili uslužnu djelatnost.

Početna visina naknade iznosi 600,00 eura. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

Djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od 3 godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

 1. U zatvorenom prostoru površine 18,97 m² moguće je obavljati agencijsku ili uslužnu djelatnost.

Početna visina naknade iznosi 250,00 eura. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

Djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od 3 godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda, odvoz smeća i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 8 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 052/219-142, 099/540-9149

Otvoreni prostor se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
 • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
 • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • Potvrdu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj
 • BON 1 i/ili BON 2 za 2022. godinu,
 • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
 • Plan i program poslovnih aktivnosti,
 • Eventualni plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno u pisarnicu ACI d.d. ili putem pošte na adresu:

ACI d.d.,

Rudolfa Strohala 2,

51000 Rijeka

 u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: NE OTVARATI – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI PULA

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 19. travnja 2024. godine do 15:00 sati.

Ponuda mora biti zaprimljena i urudžbirana u pisarnici zgrade sjedišta ACI d.d. na adresi ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka najkasnije 19. travnja 2024. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku jedne solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 10.000,00 eura.

 

Scroll to Top
Scroll to Top