NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rovinj

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

Raspisuje

 

NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rovinj

 

 

Popis zatvorenih prostora ACI marine Rovinj u kojima je moguće obavljati sporedne djelatnosti, njihovo stanje, površina, namjena, minimalna početna visina mjesečne naknade i trajanje ugovora o poslovno tehničkoj suradnji prikazani su u sljedećoj tablici:

 

 

 

NAZIV PROSTORA

STANJE

POVRŠINA U m²

NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA

POČETNA VISINA MJESEČNE NAKNADE (EUR BEZ PDV-a)

TRAJANJE UGOVORA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SURADNJI

PP 14

DOVRŠEN

24,23

Trgovačka/agencijska

1.000,00

3 god.

PP 17

ROH-BAU

95,65

Trgovačka/agencijska/uslužna

1.300,00

5 god.

                Sve istaknute cijene su bez PDV-a

 

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/432-307.

Zatvoreni prostori se uzimaju u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ih je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava te ishoditi sve potrebne dozvole za rad.

 

 

 

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade i oznaku prostora za koji se podnosi ponuda
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta
  • Originalni izvod ili presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Reference o dosadašnjem radu
  • Potvrda o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
  • BON 1 i/ili BON 2 za 2021. godinu, ukoliko je dostupan i za 2022. godinu
  • Plan i program poslovnih aktivnosti
  • Plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno u pisarnicu ACI d.d. ili putem pošte na adresu:

 

ACI d.d.,

Rudolfa Strohala 2,

51000 Rijeka

 u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: NE OTVARATI – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI ROVINJ – Prostor br. XX

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 07. srpnja 2023. godine do 15:00 sati.

Ponuda mora biti zaprimljena i urudžbirana u pisarnici zgrade sjedišta ACI d.d. na adresi ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka najkasnije do 07. srpnja 2023.  godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku jedne solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 10.000,00 eura i depozita u visini jedne naknade uvećane za PDV.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top