NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Cres

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje:

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Cres

 

 

1) U zatvorenom prostoru površine 29,15 m² moguće je obavljati agencijsku, trgovačku ili uslužnu djelatnost.

Početna visina mjesečne naknade iznosi  1.100,00 kn

 

2) U zatvorenom prostoru površine 17,92 m² moguće je obavljati agencijsku, trgovačku ili uslužnu djelatnost.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 700,00 kn

 

3) U zatvorenom prostoru površine 37,49 m² moguće je obavljati agencijsku, trgovačku ili uslužnu djelatnost.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 1.400,00 kn

 

4) U dva zatvorena prostora površine 10,00 m² i 4,00 m² moguće je obavljati uslužnu djelatnost praonice rublja te pranja plovila u marini.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 2.000,00 kn.

 

Navedene djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od jedne godine uz mogućnost produženja; izuzev djelatnosti u prostoru br. 4) koju je moguće obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a. Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 051/571-622.

Zatvoreni prostor se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
  • BON 1 za 2020. godinu,
  • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • Plan i program poslovnih aktivnosti,
  • Eventualni plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

 

Rok za zaprimanje ponuda: 22. ožujka 2022. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku jedne solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 50.000,00 kn.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

ACI d.d.

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI CRES – PROSTOR r.br. x.“

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

Scroll to Top
Scroll to Top