NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rovinj

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima

 ACI marine Rovinj

 

Popis zatvorenih prostora ACI marine Rovinj u kojima je moguće obavljati sporedne djelatnosti, njihovo stanje, površina, namjena, minimalna početna visina mjesečne naknade i trajanje ugovora o poslovno tehničkoj suradnji prikazani su u sljedećoj tablici:

NAZIV PROSTORA

STANJE

POVRŠINA U m²

NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA

POČETNA VISINA MJESEČNE NAKNADE (BEZ PDV-a)

TRAJANJE UGOVORA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SURADNJI

PP 02

ROH-BAU

38,02

Trgovačka/agencijska

6.752,35

3 god.

PP 06

DOVRŠEN

38,06

Trgovačka/agencijska

9.628,30

3 god.

PP 08

ROH-BAU

28,45

Trgovačka/agencijska

5.052,72

3 god.

PP 10

DOVRŠEN

28,01

Trgovačka/agencijska

5.472,04

3 god.

PP 11

DOVRŠEN

29,79

Trgovačka/agencijska

9.944,00

3 god.

PP 17

ROH-BAU

95,65

Trgovačka/agencijska/uslužna

8.493,72

5 god.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 098/432-307.

Zatvoreni prostori se uzimaju u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ih je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava te ishoditi sve potrebne dozvole za rad.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade i oznaku prostora za koji se podnosi ponuda
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Reference o dosadašnjem radu
  • Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
  • BON 1 za 2020. godinu
  • Plan i program poslovnih aktivnosti
  • Plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

 

Rok za zaprimanje ponuda: 03. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora.

Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku solemnizirane bjanko zadužnice.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

ACI d.d.

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI ROVINJ – oznaka prostora PP xx“

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Scroll to Top
Scroll to Top