NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja djelatnosti manjeg opsega u sustavu ACI marina

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja djelatnosti manjeg opsega u sustavu

 ACI marina

 

U sustavu 22 ACI marine moguće je obavljati djelatnost pružanja usluga putem bankomatske mreže.

Ponuditelj će biti dužan u svakoj ACI marini postaviti po jedan bankomat.

Troškove dopreme i instalacije bankomata snosi odabrani ponuditelj.

Po isteku ugovora, odabrani ponuditelj je dužan vratiti prostor u prvobitno stanje bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Početna visina mjesečne naknade po bankomatu je: 250,00 EUR bez PDV-a.

Navedenu djelatnost moguće je obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje djelatnosti pružanja usluga putem bankomatske mreže plaća se mjesečno za tekući mjesec. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi.

Zainteresirani mogu lokacije za smještaj bankomata u marinama razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon svake od ACI marina.

 

Ponuda za obavljanje djelatnosti pružanja usluga putem bankomatske mreže mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

–              Ponuđeni mjesečni iznos naknade po bankomatu i apsolutni godišnji iznos naknade za sve bankomate,

–              Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona,

–              Izjavu o reakciji na prijavu smetnji (iskazana u satima),

–              Izjavu o reakciji na nedostatak novčanica (iskazana u satima),

–              Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,

–              Original ili ovjerenu presliku Potvrde Porezne uprave o stanju duga – ne stariju od 15 dana od dana prijave na natječaj,

–              BON 1 ili BON 2 za 2021. godinu,

–              Reference o dosadašnjem radu te broj godina poslovanja ponuditelja u predmetnoj djelatnosti,

 

Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada od najmanje 2 godine, i registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga u bankomatskoj mreži u Republici Hrvatskoj

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi i čije povezane osobe do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Fizičke i pravne osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti podatke o osobama koje, izravno ili neizravno sudjeluju u  njihovoj upravi, nadzoru ili kapitalu.

 

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno u pisarnicu ACI d.d. ili putem pošte na adresu:

 

ACI d.d.,

Rudolfa Strohala 2,

51000 Rijeka

 u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: NE OTVARATI – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U SUSTAVU ACI MARINA

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. travnja 2023. godine do 15:00 sati.

Ponuda mora biti zaprimljena i urudžbirana u pisarnici zgrade sjedišta ACI d.d. na adresi ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka najkasnije do 21. travnja 2023. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 20.000,00 eur i depozita u visini tromjesečne naknade za obavljanje djelatnosti uvećane za PDV.

 

Dodatne informacije vezane uz natječaj moguće je dobiti na e-mail: spd@aci-club.hr.

 

Scroll to Top
Scroll to Top