NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Opatija

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u

 ACI marini Opatija

 

 

U zatvorenom prostoru ACI marine Opatija površine 137,63 m², te otvorenom operativno-servisnom prostoru površine 100,00 m² moguće je obavljati djelatnost tehničkog servisa plovila i  servisa brodskih motora.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 9.750,00 kn. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

 

Navedenu djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od tri godina.

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Početak obavljanja djelatnosti je odmah po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji.

 

Ostali uvjeti:

 

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostor razgledati u roku od 14 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 051/704-004.

Zatvoreni prostor se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
  • BON 1 ili BON 2 za 2020. godinu,
  • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • Plan i program poslovnih aktivnosti,
  • Eventualni plan ulaganja u prostor s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

 

Ponuda za korištenje prostora u svrhu obavljanja djelatnosti tehničkog servisa plovila i servisa brodskih motora mora sadržavati i:

 

  • najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za obavljanje radova na određenim tipovima brodskih motora
  • Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske opreme bavi najmanje 3 godina.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za ponuđenu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje sporednih djelatnosti, a koje do dana otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

 

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno u pisarnicu ACI d.d. ili putem pošte na adresu:

 

ACI d.d.,

Rudolfa Strohala 2,

51000 Rijeka

 u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: NE OTVARATI – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI OPATIJA.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 31. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Ponuda mora biti zaprimljena i urudžbirana u pisarnici zgrade sjedišta ACI d.d. na adresi ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka najkasnije do 31. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 21 dan od dana zaključenja natječaja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 21 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku jedne solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 50.000,00 kn i depozita u visini tromjesečne naknade uvećane za PDV.

Scroll to Top
Scroll to Top