NATJEČAJ za zakup prostora u ACI marini Rab

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za zakup prostora u

 ACI marini Rab

 

U zatvorenom prostoru ACI marine Rab na adresi Šetalište kapetana Ivana Dominisa 101, 51280 Rab objektu izgrađenom na k.č.br. 1320/10 K.o. Banjol površine 127,68 m² i otvorenom prostoru terase 194,66 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Početna visina zakupa iznosi 7.700,00 kn. Istaknuta cijena je bez PDV-a.

Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od 8 godina uz obvezu kompletne rekonstrukcije prostora.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje i započinje najkasnije 01.06.2022. godine

Radno vrijeme je od 08:00 do 24:00 sati.

 

Ostali uvjeti:

 

Zakupnina se plaća mjesečno za tekući mjesec. U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 099/266 0932.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Ponuda za zakup prostora obavezno mora sadržavati:

–             Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

–             Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,

–             Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–             Potvrda o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje ne starija od 30 dana,

–             Potvrda o nepostojanju poreznog duga ne stariju od 30 dana

–             BON 1 za 2020. godinu,

–             Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu od najmanje 10 godina,

–             Plan i program poslovnih aktivnosti.

–             Plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru

–             Plan ulaganja u zatvoreni i otvoreni prostor, tehnologiju kuhinje i inventar s predviđenim troškovnikom i ukupnom visinom investicije u prostor.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost vezanu za predmet zakupa u Republici Hrvatskoj i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti vezane za predmet zakupa, a koje do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi i čije povezane osobe do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. po bilo kojoj osnovi.

Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Fizičke i pravne osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti podatke o osobama koje, izravno ili neizravno sudjeluju u  njihovoj upravi, nadzoru ili kapitalu.

 

Rok za zaprimanje ponuda je 04. veljače 2022. godine do 15.00 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Kriterij za odabir ponuditelja su uz ponuđenu visinu mjesečne naknade, reference o dosadašnjem radu u djelatnosti i visina investicije u opremanje prostora.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti depozit u visini od 3 mjesečne zakupnine i dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

ACI d.d.

s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA  U ACI MARINI RAB.“

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top